Προκριματικά Παγκοσμίου Γυναικών Βόλεϊ

Εγγραφές νέων μελών στο Σύνδεσμο τον Ιούνιο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων από το Καταστατικό του Συνδέσμου μας, γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι το Δ.Σ του ΠΣΑΤ θα προχωρήσει σε εγγραφές μελών στην προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ. η οποία θα διεξαχθεί εντός του Ιουνίου.

Για το λόγο αυτό, καλούνται οι αθλητικοί συντάκτες, που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους, όπως καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έως τις 12 Ιουνίου 2017, στη Γραμματεία του Συνδέσμου.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά εγγραφής Δημοσιογράφων

 1. Αίτηση του υποψηφίουπροσυπογραφόμενη απο δύο (2) τακτικά μέλη του ΠΣΑΤ, που δεν είναι μέλη του Δ.Σ., των Πειθαρχικών Συμβουλίων και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
 2. Βεβαίωση του μέσου ενημέρωσης για την εργασία του υποψηφίου με επακριβείς ημερομηνίες (έναρξη, διάρκεια κλπ)
 3. Βεβαίωση διευθυντή, διευθυντή σύνταξης ή αρχισυντάκτη του μέσου ενημέρωσηςότι ο υποψήφιος απασχολείται στο αθλητικό ρεπορτάζ.
 4. Βεβαίωση Ταμείου Ασφάλισης ΕΤΑΠ ΜΜΕ ή άλλου Ταμείου ασφάλισης δημοσιογράφων, για όλους τους υποψήφιους  (με προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους).Τα ασφαλιστικά στοιχεία των υποψηφίων πρέπει να είναι επικυρωμένα για το ακριβές αντίγραφο από το αντίστοιχο ταμείο ή άλλη δημόσια αρχή.
 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου πρόσφατο.
 6. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, πτυχίο Ανωτέρας ή Ανώτατης Σχολής,εάν υπάρχει. Εφόσον είναι τίτλοι του εξωτερικού προσκομίζεται και η αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Τα αντίγραφα των τίτλων πρέπει να είναι επικυρωμένα.
 7. Δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου θα αναφέρονται τα εξής:

 

α) Είμαι Έλληνας πολίτης ηλικίας… (από 20 συμπληρωμένα μέχρι 50 ετών).

β) Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή έχω νόμιμα απαλλαγεί αυτών ή τελώ σε νόμιμη αναβολή.

γ) Δεν στερούμαι πολιτικών ή αστικών δικαιωμάτων και δεν έχω καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο β΄, του καταστατικού του ΠΣΑΤ.

δ) Είμαι απόφοιτος Λυκείου, Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.

ε) Ασκώ αποκλειστικά το δημοσιογραφικό επάγγελμα κι έχω την ειδικότητα του Αθλητικού Συντάκτη.

στ) Δεν είμαι συνταξιούχος οποιουδήποτε ταμείου.

 1. 8. Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά εγγραφής Φωτοειδησεογράφων

 1. Αίτηση του υποψηφίου προσυπογραφόμενη από δύο (2) τακτικά μέλη του ΠΣΑΤ, που δεν είναι μέλη του Δ.Σ., των Πειθαρχικών Συμβουλίων ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή από τον εκπρόσωπο.
 2. Βεβαίωση του γραφείου ή του εκδοτικού οργανισμού όπου εργάζεται για την ιδιότητά του και τον χρόνο προϋπηρεσίας του.
 3. Βεβαίωση του επαγγελματικού του σωματείου ότι είναι μέλος με τη συγκεκριμένη προϋπηρεσία (τουλάχιστον ένα έτος).
 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου πρόσφατο.
 5. Απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης, πτυχίο Ανωτέρας ή Ανώτατης Σχολής, εάν υπάρχει. Εφόσον είναι τίτλοι του εξωτερικού προσκομμίζεται και η αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ. Τα αντίγραφα των τίτλων πρέπει να είναι επικυρωμένα.
 6. Δήλωση του Νόμου 1599/86, όπου θα αναφέρονται τα εξής:

 α) Είμαι Έλληνας πολίτης ηλικίας… (απο 20 συμπληρωμένα μέχρι 45 ετών).

β) Έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή έχω νόμιμα απαλλαγεί αυτών ή τελώ σε νόμιμη αναβολή.

γ) Δεν στερούμαι πολιτικών ή αστικών δικαιωμάτων και δεν έχω καταδικαστεί για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, εδάφιο β΄ του καταστατικού του ΠΣΑΤ.

δ) Είμαι απόφοιτος Λυκείου, Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.

ε) Ασκώ αποκλειστικά το επάγγελμα του αθλητικού φωτοειδησεογράφου.

στ) Δεν είμαι συνταξιούχος οποιουδήποτε άλλου ταμείου.

 Δύο (2) φωτογραφίες έγχρωμες.

 Σημειώνεται ότι αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή μέλους και η προσκόμιση βεβαίωσης συμμετοχής σε ένα τουλάχιστον εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνει ο ΠΣΑΤ.

Περισσότερα άρθρα