ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν οι έχοντες δώδεκα μήνες αναγνωρισμένη προϋπηρεσία, συμπληρωμένη την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών τους και τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν οι έχοντες τριετή αναγνωρισμένη προϋπηρεσία επίσης την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών τους. Υποψήφιος που είναι πτυχιούχος ανώτατης Σχολής της χώρας ή ισότιμης αλλοδαπής επισήμως αναγνωρισμένης εγγράφεται ως τακτικό μέλος με τη συμπλήρωση δύο (2) χρόνων επαγγελματικής απασχόλησης ως Αθλητικός Συντάκτης.

Για να εγγραφεί υποψήφιος ως δόκιμο ή τακτικό μέλος του Συνδέσμου πρέπει κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτηση του να πληρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος ή πολίτης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να τελεί σε νόμιμη αναβολή.

β. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε ατιμωτική ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, συκοφαντική δυσφήμιση, εκβίαση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλία, για παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, οπλοφορίας, οπλοχρησίας, λιποταξίας, ανυποταξίας και περί γενετήσιας ορμής ή ενστίκτου, βαρεία ή επικίνδυνη σωματική βλάβη. Τα παραπάνω αδικήματα να έχουν γίνει σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος. Ο υποψήφιος προς εγγραφή υποχρεούται να υποβάλει έντυπη του Νόμου υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνει πως ασκεί κύρια και κατ’ αποκλειστικότητα το επάγγελμα του Αθλητικού Συντάκτη και δεν έχει καταδικαστεί για τα παραπάνω αδικήματα. Η υπεύθυνη δήλωση να συνοδεύεται υποχρεωτικά από αντίγραφο ποινικού μητρώου.

γ. Να έχει συμπληρώσει το δέκατο ένατο (19) έτος της ηλικίας του και να μην έχει υπερβεί το πεντηκοστό (50), κατά την υποβολή αίτησής του προς εγγραφή.

δ. Να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας ή να διαμένει σε χώρα του εξωτερικού και να είναι αθλητικός ανταποκριτής κατά κύρια επαγγελματική απασχόληση και να μην ασκεί άλλο πλην της δημοσιογραφίας επάγγελμα.

ε. Να κατέχει απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
στ. Να μην είναι συνταξιούχος οποιουδήποτε ταμείου κύριας ή επικουρικής ασφάλισης και από οποιαδήποτε αιτία. Επίσης να μην είναι ασφαλισμένος σε οποιοδήποτε άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης, πλήν του ταμείου ασφάλισης των δημοσιογράφων.

ζ. Να μην στερείται πολιτικών και αστικών δικαιωμάτων.

Οι Αθλητικοί Φωτοειδησεογράφοι εγγράφονται δόκιμα ή τακτικά μέλη, εφόσον πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Για μεν την κατηγορία των δοκίμων μελών απαιτείται βεβαίωση του ταμείου συντάξεώς τους και του επαγγελματικού τους σωματείου, όπου θα βεβαιώνεται πως ο υποψήφιος εργάζεται δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες συμπληρωμένους, ως Αθλητικός Φωτοειδησεογράφος.


Για δε την κατηγορία των τακτικών, θα πρέπει να βεβαιώνεται πως ο υποψήφιος εργάζεται τρία (3) τουλάχιστον χρόνια συμπληρωμένα την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών, ως Αθλητικός Φωτοειδησεογράφος. Υποψήφιος, που είναι πτυχιούχος ανώτατης Σχολής ή ισότιμης αλλοδαπής εγγράφεται ως τακτικό μέλος με τη συμπλήρωση δύο (2) χρόνων επαγγελματικής απασχόλησης ως αθλητικός φωτοειδησεογράφος.