Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.), ως Δικαιούχος υλοποίησης της Πράξης «Καινοτόμες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003107, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την υπ αριθμ. 5981/789/Α3- 15/11/2017 απόφαση ένταξης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 5582/Β3/1292-17/09/2018 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: 6Μ2Θ465ΧΙ8-8Ξ0) και την υπ’ αρ. πρωτ. 4674/Β3/1100/02-09-2020 2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (ΑΔΑ: ΩΣΙ546ΜΤΛΡ-2ΔΨ), ενδιαφέρεται να απασχολήσει, ένα (1) άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 της Πράξης «Υποστηρικτικές ενέργειες Συντονισμού, Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Σχεδίου Δράσης», με σύμβαση έργου (απόφαση έγκρισης 53ου /5-3-2021 του ΔΣ του Π.Σ.Α.Τ.)

Η παρούσα πρόσκληση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Π.Σ.Α.Τ και να έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, το αργότερο έως τις 12 Απριλίου 2021 και ώρα 15.00, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο psat@otenet.gr, είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα του Π.Σ.Α.Τ., Ασκληπιού 3, Αθήνα, 106 79, με έναν από τους εξής τρόπους: α) αυτοπροσώπως, β) ταχυδρομικώς, γ) μέσω courier.

Για αναλυτικές πληροφορίες κάνετε κλικ στο παρακάτω link

Prosklisi_Ekdilosis_Endiaferontos-2

 

Περισσότερα άρθρα