Προκριματικά Παγκοσμίου Γυναικών Βόλεϊ

ΠΣΑΤ και Επιδοτούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Καινοτόμες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων». Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων σε εργαζόμενους αποκλειστικά του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται (αποκλείονται οι άνεργοι,  αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι).

Αντικείμενο της Πράξης είναι η:

 • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 150 ωρών σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα (αναλύονται παρακάτω)
 • Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων από τα παραπάνω προγράμματα από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.

Οι συνάδελφοι, μέλη του ΠΣΑΤ, που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής στο επιδοτούμενο αυτό πρόγραμμα, παρακαλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα 024.psat.gr, επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου και ώρα 23:59.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι απαραίτητες προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, και  να απασχολούνται:
  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η Εποχική Απασχόληση), ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
  • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η Εποχική Απασχόληση).
 2. Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (τουλάχιστον)
 3. Να είναι ηλικίας 18 – 64 ετών

 

Τα προγράμματα Κατάρτισης είναι τα εξής:

 1. Ειδικός Διαχείρισης Ολυμπιακών Εκδηλώσεων
 2. Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης/ Social Media

 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα εξής:

 

 1. Αντίγραφο δύο όψεων Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

 

 1. Αντίγραφα οποιονδήποτε επίσημων εγγράφων όπου αναγράφεται ο i. Α.Φ.Μ. , ii. Α.Μ.Κ.Α, iii.     Αριθμός Μητρώου  Ασφαλισμένου του υποψήφιου

 

 1. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

 

 1. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους (απολυτηρίου, τίτλου άλλων σπουδών, πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.)

 

 1. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης (π.χ. βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, αντίγραφο ΑΠΔ κ.λπ) που να αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος είναι εργαζόμενος σε ιδιωτική επιχείρηση.

 

 1. Βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας για ασφαλισμένους, την οποία μπορεί να εκδώσει κάθε ενδιαφερόμενος από το www.efka.gov.gr, στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για ασφαλισμένους/Βεβαίωση προϋπηρεσίας και επιλέγοντας: Είσοδος στην υπηρεσία /Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET & ΑΜΚΑ.

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα απευθύνεται στoν Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) στην οποία να δηλώνει ότι:®τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

 

                                                                                                                                  Από το Δ.Σ. του ΠΣΑΤ

Περισσότερα άρθρα